Sổ tay Phục hồi sau COVID-19: Khó thở, hụt hơi, rối loạn mẫu thở