Skip to main content
TRUNG TÂM BÁC SỸ GIA ĐÌNH

TRUNG TÂM BÁC SỸ GIA ĐÌNH

Khảo sát hài lòng khách hàng

1
2
Đánh giá mức độ hài lòng trên thang điểm 5

Thấp nhất là 1 điểm. Cao nhất là 5 điểm

Nhập vấn đề khách hàng gặp phải nếu khách hàng chấm 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm
Vấn đề
Nhân viên khảo sát